Baza Firm Motoryzacyjnych


Kompleks Motoryzacyjny Techcar - OSKP

Dane adresowe:

Ulica i Nr: Ka­to­wicka 47
Miasto: Tychy
Województwo: Śląskie
Dane kontaktowe:

Tel: 32 494 74 44
E-mail: biuro(at)techcar.com.pl
Strona www: www.techcar.com.pl/stacja-kontroli-pojazdow

Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów wcho­dzi w skład ogól­no­pol­skiej sieci Cer­tus Dia­gno­stic. Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nym biu­rze ob­sługi klienta mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu. Sta­cja kon­troli po­jaz­dów do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nych mo­to­cy­kli i mo­to­ro­we­rów, sa­mo­cho­dów oso­bo­wych oraz do­staw­czych, po­jaz­dów za­si­la­nych ga­zem, po­jaz­dów po ko­li­zjach i wy­pad­kach dro­go­wych, cią­gni­ków rol­ni­czych, po­jaz­dów spro­wa­dzo­nych z za­gra­nicy oraz tych z na­pę­dem na 4 koła (dys­po­nujemy rol­kami z opcją au­to­ma­tycz­nego roz­po­zna­wa­nia i ba­da­nia napędów 4×4).

Opis działalności / Oferta: STA­CJA KON­TROLI PO­JAZ­DÓW WY­KO­NUJE PRZE­GLĄDY REJESTRACYJNE:

MO­TO­CY­KLI I MOTOROWERÓW
SA­MO­CHO­DÓW OSO­BO­WYCH I DOSTAWCZYCH
PO­JAZ­DÓW ZA­SI­LA­NYCH GAZEM
PO­JAZ­DÓW SPRO­WA­DZO­NYCH Z ZAGRANICY
PO­JAZ­DÓW SKIE­RO­WA­NYCH PRZEZ OR­GAN KON­TROLI LUB STAROSTĘ
PO­JAZ­DÓW PO KO­LI­ZJACH I WY­PAD­KACH DROGOWYCH
CIĄ­GNI­KÓW ROL­NI­CZYCH I QUADÓW
PO­JAZ­DÓW Z NA­PĘ­DEM 4X4
Informacje:

Zasięg działalności: Lokalny
Dni i Godziny otwarcia / Dojazd: Pon.- Pt. 7.00 — 21.00 Sob.- 8.00 — 16.00

  

Szukaj - Katalog Firm